tel. 501675491
English (UK)
Biznesplan - W jakim celu go opracowujembiznes plan warszawa

Biznesplan - w jakim celu go opracowujemy

Biznesplan z angielskiego business plan – czyli plan biznesowyo

Biznesplan – czyli plan biznesowy – jest dokumentem sporządzanym na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne przedsiębiorstwa, w celu oszacowania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.

Biznesplan nie może być dokumentem uniwersalnym, każdy projekt narzuca inne założenia i etapy. Dlatego choć w strukturze biznesplany są do siebie podobne to inaczej będzie opracowany biznesplan na potrzeby wewnętrzne jednostki, a inaczej na potrzeby innych instytucji. Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych tworzony jest po to by móc postępować zgodnie z ustalonym w biznesplanie harmonogramem działań. Takie działanie zwiększa szanse na odniesienie sukcesu i możliwość kontroli przebiegu inwestycji na każdym etapie. Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych to źródło informacji dla partnerów biznesowych, nie tylko o zysku ale i o rozwoju firmy.

Wykorzystując biznesplan dla potrzeb wewnętrznych w dużym stopniu skupiamy się na działaniach operacyjnych, a nie na finansowych aspektach przedsięwzięcia. Biznesplan dla potrzeb zewnętrznych to dokument, który pomaga w pozyskaniu finansowania inwestycji z różnych źródeł – prywatny inwestor, kredyt bankowy, fundusz zewnętrzny, itp. W tej wersji biznesplanu czytający (np. bank) skupi się na aspektach finansowych, mniej na aspektach operacyjnych. W przypadku ubiegania się o kredyt w banku, bank finansujący na podstawie biznesplanu oszacuje zdolność do spłaty zobowiązania finansowego inwestora. W celu efektywnego zarządzania projektem zarówno nowe jednostki jak i już funkcjonujące przedsiębiorstwa powinny opracowywać dokumenty jakim jest biznesplan. Biznesplan bez względu na przeznaczenie jest rodzajem mapy która pokazuje jakie kroki należy wykonać w celu zwiększenia szansy na sukces. W naszych biznesplanach opracowujemy kilka scenariuszy które pozwalają klientom na planowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstw i przewidywać zagrożenia na jakie może być narażony projekt.

biznesplan - w jakim celu go opracowujemy

Biznesplan pokazuje możliwe scenariusze również w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw, zmiany profilu działania, wejścia na nowe rynki, przeprowadzenia fuzji lub w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa. Zatem biznesplan jest spisaną strategią biznesową przedsiębiorstwa, przedstawia opis zamierzeń, potwierdzenie słuszności założeń ich realności oraz możliwe do osiągnięcia korzyści finansowych.

Struktura biznesplanu bez względu na cel – wewnętrzny czy zewnętrzny powinna być taka sama. Natomiast warto zaakcentować te elementy które będą istotne dla danego odbiorcy. Zatem uporządkowanie celów jest istotnym aspektem ze względu na jasność i przejrzystość biznesplanu dla odbiorcy. Należy więc dokonać hierarchii celów poprzez cele pośrednie, krótkookresowe do celów głównych. Realizacja założonych celów ma doprowadzić do sukcesu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dlatego pisząc biznesplan należy uwzględnić oraz szczegółowo przeanalizować wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację projektu. Ponadto istotnym jest zastosowanie konserwatywnego podejścia przy realizacji prognoz, co oznacza, iż należy uwzględnić wszelkie negatywne czynniki mogące mieć istotny wpływ na projekt. To od przyjętych założeń zależy wiarygodność, przejrzystość i logika budowy biznesplanu. Ponieważ to analizowane zagadnienia będą miały znaczenie przy późniejszej ocenie opłacalności projektu, biznesplan można nazwać dokumentem planistycznym, który ma służyć podejmowaniu decyzji. Jest modelem przedsięwzięcia gospodarczego czyli strategią przedsiębiorstwa.

Ocena: ★★★★★